Deelsessies

Tijdens het congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. 

1. Sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van de straat voor de wijk
Dr. Igor van Laere, straatdokter en coördinator Nederlandse Straatdokters Groep; www.straatdokter.nl
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Inhoudsomschrijving: Van de problemen en de zorg voor daklozen kunnen er lessen worden geleerd. Dit zijn lessen van de straat gebaseerd op het verlenen van sociaal medische zorg op plaatsen waar deze mensen zich bevinden. Lessen over hoe mensen dakloos worden en welke problemen en zorg zij nodig hebben.Deze lessen zijn belangrijk voor wijkteams om signalen tijdig op te vangen van sociaal kwetsbare burgers die een verhoogd risico hebben om dakloos te raken. De benodigde zorg thuis heeft voor bepaalde groepen sterke overeenkomsten met de sociaal medische zorg die aan dak- en thuislozen wordt geboden. Aan de hand van casuïstiek worden signalen, problemen en lessen van de straat gepresenteerd.

2. Wijzer bij Scheiden
Lianne van Lith, MfN-Registermediator, Familiemediator en partner/opleider Medling.

Werkvorm: Workshop (kennisoverdracht én oefening)
Inhoudsomschrijving: Scheidingsproblematiek uit zich op verschillende manieren en laat zich niet altijd even gemakkelijk herkennen. Daarom vangen wij de signalen vaak niet of te laat op waardoor de negatieve gevolgen van een scheiding de kans hebben om zich (verder) te ontwikkelen, de problemen toenemen en nog moeilijk te herleiden zijn naar de oorsprong: de scheiding. Volgens de werkwijze Wijzer bij Scheiden kunt u scheidingsproblematiek bijtijds signaleren en de mate van conflictescalatie snel inschatten. Hierbij ondersteunt het stroomschema van Wijzer bij scheiden professionals om te voorkomen dat ouders en kinderen in een vechtscheidingssituatie belanden. Tijdens deze deelsessie maakt u kennis met Wijzer bij Scheiden en leert u hoe u deze meteen in de praktijk kunt inzetten.

3.Leren in sociale wijkteams en gemeenten 
Suzanne Bunnik, Suzanne Bunnik Projecten, Advisering en Coaching.
Werkvorm: Presentatie en best practice
Inhoudsomschrijving: Was de transitie vooral een inrichtings- en inregelvraagstuk, de transformatie vraagt een nieuwe manier van denken en doen. Hoe leren en ontwikkelen wijkteams een nieuwe werkwijze? En wat vraagt dit van gemeenteambtenaren, beleidsmakers en bestuurders? In deze sessie wordt aan de hand van een leertraject in een gemeente geïllustreerd hoe je leren in de transformatie kunt vormgeven. Dit levert nieuwe ideeën op om het leren in de eigen praktijk vorm te geven. 

4. Zorgen dat wat je doet ook echt werkt: Het gezin centraal in wijkgerichte jeugdhulp
Arjan Bolt, ontwikkelaar/coach/trainer en werkzaam bij het kenniscentrum Gezin Centraal. Auteur van de boeken Gezin Centraal, handboek voor ambulant hulpverleners en 1Gezin 1Plan, handboek voor de praktijk.
Renske van Bemmel, ontwikkelaar/coach/trainer en werkzaam bij het kenniscentrum Gezin Centraal.

Werkvorm: Presentatie met interactieve elementen
Inhoudsomschrijving: De Kinderombudsman en Jeugdzorg Nederland stelden kortgeleden dat de kwaliteit van gemeentelijke jeugdhulp vaak tekortschiet omdat wijkteams veelal genoopt zijn te veel tijd en energie te steken in bureaucratie en organisatorische randzaken. We bespreken de vraag: Wat kunnen gemeenten, bestuurders en vooral uitvoerenden zelf, doen om deze kritiek te pareren? Hoe kunnen professionals in wijkteams worden geholpen hun aandacht meer te verleggen naar de inhoud van hun werk en naar het aantonen en vergroten van effectiviteit van de jeugd- en gezinshulp die ze bieden?
Het kader is het uitgangspunt dat je een kind het beste helpt als je het gezin waartoe het kind behoort centraal stelt. Dat impliceert dat je als wijkteamprofessional oog hebt voor de noden en mogelijkheden van alle gezinsleden, van het gezin als geheel en van de steunbronnen om een gezin heen. Dat vraagt methodische en systeemgerichte competenties. Hoe geef je transformatiedoelen als vergroten van eigen regie en het bevorderen van veerkracht concreet vorm in je contacten met ouders, kinderen, gezinnen en hun netwerk? Wat doe je dan? Wat vraag je? Wat zeg je? Wat niet? En wat werkt er dan precies? We bespreken, aan de hand van praktijkvoorbeelden, welke werkzame methodische elementen van jeugd- en gezinshulp relevant zijn voor de taakstelling van professionals in generalistisch werkende wijkteams.
Deze kennis vormt de opmaat om met deelnemers van gedachten te wisselen over hoe je als professional in een wijkteam met je collega’s systematisch kunt ‘leren op de werkvloer’ om de werkzaamheid van je werkwijze te versterken. Hoe benut je je eigen ervaringen en de feedback die je van cliënten en collega’s ontvangt om je professioneel te ontwikkelen, beter gezinsgericht te werken en om te weten wat er werkt. We gaan hierover in gesprek, maar doen ook een oefening met de deelnemers.

5. Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden
Dirk Willem Postma, associate Lector Welzijn Nieuwe Stijl, NHL & Stenden Hogeschool.
Michael Kaptein, ervaringsdeskundige Wijkteam Zuidwest, Coöperatie Amaryllis.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Inhoudsomschrijving:Veel Leeuwarders melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners door het bieden van integrale individuele ondersteuning, maar ook door het arrangeren van sociale leerprocessen in zogenaamde peergroups.
De activiteiten van deze groepen lopen sterk uiteen; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijkse gespreksavond. Binnen deze communities wordt ervaringsdeskundigheid al enkele jaren actief ingezet bij het oppakken van vraagstukken rondom armoede door bewoners zelf.
De eerste ervaringen met deze peergroups waren positief. Uit onderzoek was echter maar weinig bekend over de impact en werkzame bestanddelen. Wijkteamcoöperatie Amaryllis, gemeente Leeuwarden, de Adviesraad voor het Sociaal Domein, NHL en Stenden Hogeschool hebben daarom een participatief evaluatieonderzoek met alle betrokken partijen (waaronder actieve bewoners) uitgevoerd. In deze workshop presenteren de sprekers hun bevindingen en aanbevelingen aan gemeenten en wijkteams.

6. De kracht van zelfgekozen participatiedoelen, methodisch werken in de wijk
Annemarie Zijlstra, directeur Stichting Rehabilitatie '92 en beleidsmedewerker Cosis.
Drs. Els Luijten, Hoofdopleider St. Rehabilitatie ’92 en Gz-psycholoog GGZ Drenthe.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Inhoudsomschrijving: De medewerker van het wijkteam moet een juiste inschatting kunnen maken van het levensterrein of levensterreinen waarop de vraag van de burger betrekking heeft (wonen, werken, dagbesteding, leren, sociale contacten incl. vrije tijd). Het gaat hier om de deskundigheid de eigen kracht van burgers  te verkennen, te herkennen, te erkennen en te bevorderen. Daarnaast heeft deze medewerker  de vaardigheid nodig om het sociale netwerk van de burger aan te boren en er mee samen te werken.
Dat vraagt van de medewerker de juiste kennis, flexibiliteit en creativiteit, maar vooral een methodische individuele benadering. In deze interactieve bijeenkomst wordt uiteengezet hoe hulpverleners die werkzaam zijn in het sociale domein, samen met andere betrokkenen, methodisch kunnen werken om kwetsbare burgers te ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van zelfgestelde participatiedoelen. Dat sommige burgers begeleiding nodig hebben bij dit proces is vaak helder, hoe dit moet gebeuren niet. Door methodisch te werken krijgen medewerkers duidelijke handvaten.

7. Sociale wijkteams als toegang voor werk & inkomen 
Jeannette Vader, Vader Veranderadvies, projectleider participatiewet en wijkteams Zaanstad.
Karen Klein Douwel, projectmanager sociaal wijkteam Zaanstad

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Inhoudsomschrijving: Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op alle leefgebieden. Sinds de decentralisaties is het wijkteam de plek waar mensen met alle vragen terecht kunnen. Maar als iemand niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en een bijstandsuitkering nodig heeft, wordt hij of zij toch vaak doorverwezen naar het stedelijke loket. Of  een klantmanager werk & inkomen die enkele dagen per week ondersteunt op  het wijkteam voor werk- en inkomensvragen van bewoners. Maar dat is nog geen integrale aanpak. Hoe integreert u ook werk en inkomen in het ondersteuningsplan van de bewoners? Kunnen de generalisten in het wijkteam ook op dit belangrijke leefgebied ondersteunen?
In deze sessie vertellen de sprekers hun ervaringen in Zaanstad. Sinds een klein jaar wordt iedere aanvrager van een uitkering uitgenodigd voor een gesprek op het wijkteam en wordt een ondersteuningsplan gemaakt om weer ‘mee te doen’, zo mogelijk via betaalde arbeid. Deze nieuwe rol voor het wijkteam blijkt effectief: nu ook werk en inkomen onderdeel zijn van de ondersteuning is er pas echt sprake van een integrale aanpak.

8. JGGZ dichtbij het wijkteam, huisarts en GGD
José Biegstraaten, Gz-psycholoog K&J Indigo MN. 
Johanna Kemmer, wijkteammedewerker wijkteam Soesterkwartier.
Ellis Druijf, POH huisartsenpraktijk Soesterkwartier.
Ingrid Diepstraten, Jeugdverpleegkundige GGD regio Utrecht.

Werkvorm: Casusbehandeling / Best practice
Inhoudsomschrijving: Uit pilots in regio Eemland en landelijke experimenten blijkt dat het koppelen van JGGZ expertise aan de huisartsenpraktijken en sociale teams leidt tot kwaliteitsverbetering in de jeugdhulpverlening:

  • Verbeteren signalering J-GGZ problematiek
  • Vroegtijdige ondersteuning jeugdigen (en ouders) met psychische problematiek
  • Passende hulp op maat
  • Zorg dichtbij organiseren / laagdrempelig
  • Ombuiging van zwaar naar lichte zorg
  • Kennis en handelingsvermogen binnen wijkteams, huisartsenpraktijk en GGD verbetert
  • Verbetering samenwerking huisarts/POH, GGD en wijkteams

Na anderhalf jaar experimenteren in Amersfoort worden de positieve ervaringen naar een duurzame inrichting van de SOJGGZ passend binnen de lokale context omgezet. De ambitie hierbij is: de jeugdigen en hun systeem of gezin op de beste en snelste manier ondersteunen. Waarmee de Jeugdzorgketen kwalitatief goed, snel, sluitend en effectief is ingericht.
De specialistische ondersteuner J-GGz, huisarts/POH, iemand van de GGD én een lid van het wijkteam Soesterkwartier vertellen met veel praktijkvoorbeelden over de hobbels, maar vooral ook over de successen van dit experiment. Wat heeft gemaakt dat er voor duurzame inrichting is gekozen en hoe wordt gedacht dat te gaan doen in Amersfoort? Graag horen de sprekers ook tips en adviezen van andere ervaringen in den lande.

9. Snelle handelingsgerichte diagnostiek en behandeling
Samenwerkingsverband tussen wijkteam, Opvoedpoli en Diagnostiek Behandelteam.
Rianne Kuipers, teamcoördinator CJG de Bilt.
Martruy Dekker, orthopedagoog De Rading.

>> Deze sessie wordt alleen in ronde 1 uitgevoerd <<

Werkvorm: Casusbehandeling / Best practice
Inhoudsomschrijving: Er is een samenwerkingsverband tussen het CJG de Bilt, de huisartsen en de Opvoedpoli en het diagnostiek/behandelteam van Rading over het snel inzetten van handelingsgerichte diagnostiek en behandeling.

Het is snel, laagdrempelig, zoveel mogelijk bij de cliënt thuis. Handelingsgericht, dus in overleg met de cliënt wordt het doel bepaald en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een behandelaar. De sprekers lichten deze goede samenwerking aan de hand van een good-practice toe.

10. Het Strengths Model biedt een palet aan mogelijkheden in de Wijk
Dirk den Hollander, hoofdopleider Strengths -SRH- Rino Groep Utrecht.
Leonie Kusenuh, hoofdopleider Herstellen doe je Zelf & Verbondenheid/herstelcoach/WRAP-Facilitator. Trainer de Toekomstgroep/kerndocent SRH-Strengths RINO. Recoverycollege Musician & Arts Peersupport specialist.

Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)
Inhoudsomschrijving: Krachtgericht werken in de wijk: hoe doet u dat? Centraal bij het Strengths Model staan de eigen krachten/mogelijkheden van cliënten, evenals de hulpbronnen die de omgeving biedt om als burger in de samenleving te participeren. Belangrijk is daarbij om u als wijkteammedewerker bescheiden op te stellen en ruimte te geven aan iemands eigen tempo. Het inzetten van groepscoaching is de motor om samen met collega’s steeds weer tot nieuwe mogelijkheden te komen. Tijdens de workshop krijgt u kennis over hoe u het Strengths Model in kunt zetten en gaat u het toepassen van groepscoaching ervaren, daarmee kunt u handen en voeten geven aan krachtgericht werken in de wijk.

11. Transformatie in alle eenvoud en diepgang
Anne Pastors, Transformaatje in het sociale domein, Anne Pastors Advies. 
Werkvorm: Presentatie/samenspraak
Inhoudsomschrijving: Anne Pastors is werkzaam als Transformaatje in het sociale domein. Ze is al tien jaar toegewijd op zoek naar het antwoord op de vraag Hoe transformeer je? Tussenresultaten van de zoektocht zijn de films De Mobiel (2012), het boek Wijsheid in Pacht (2014), de film Transformaatjes (2015) en het in-praktijkboek Transformerenderwijs (2017) en het zoekproces gaat verder. Ook in de deelsessie. Daarin komen de nieuwste inzichten aan de orde. Deze zullen naast de ervaringen en inzichten van deelnemers worden gelegd. Komen we samen tot de essentie van transformeren?